Skrócone protokoły z posiedzeń Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w 2013 roku

 

Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w dniu 8 stycznia 2013 roku

 

 Obrady Komitetu Nauk o Literaturze PAN w dniu 8 stycznia 2013 r. koncentrowały się wokół dwóch kwestii:

 

-organizacji panelu dyskusyjnego skupiającego przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych

 

-organizacji Kongresu Dydaktyki Polonistycznej w Krakowie, 20-23 listopada 2013 r.

 

Ideą jednodniowego panelu poświęconego problemom humanistyki jest konfrontacja krytycznych opinii na temat nauk humanistycznych z rzeczywistą sytuacją wydziałów uniwersyteckich oraz ich absolwentów. Zaplanowano zaproszenie przedstawicieli Akademii, ale także analityków rynku pracy i dziennikarzy. Wątpliwości budził natomiast pomysł zaproszenia przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Podczas dyskusji nad planowanym Kongresem Dydaktyki Polonistycznej podkreślano konieczność jego odpolitycznienia i skupienia się na problemach dydaktyki na poziomie uniwersyteckim i szkolnym.

 

Posiedzenie Komitetu Nauk o Literaturze PAN w dniu 12 marca 2013 roku

Pierwszym punktem zebrania Komitetu Nauk o Literaturze PAN w dniu 12 marca 2013r. było głosowanie nad rekomendacją dla prof. Grażyny Borkowskiej oraz prof. Piotra Salwy w wyborach na członka PAN.

Następnie rozpoczęła się dyskusja nad problemem parametryzacji czasopism naukowych. Prof. Krzysztof Kłosiński poinformował o powstaniu pięcioosobowego zespołu do spraw parametryzacji czasopism humanistycznych i społecznych pod kierunkiem prof. Krzysztofa Mikulskiego, przewodniczącego Komitetu Nauk Historycznych. Celem zespołu jest zmiana dotychczasowego, niekorzystnego dla czasopism humanistycznych i społecznych, systemu kategoryzacji. W dyskusji padły głosy na temat:

 

- braku niektórych ważnych zagranicznych czasopism naukowych (np. Annales) na listach obowiązujących w Polsce

 

- wadliwego systemu punktacji polskich czasopism humanistycznych i społecznych, między innymi niewspółmiernie wysoko wartościującego pisma o charakterze popularnonaukowym.

 

- funkcjonowania w polskim środowisku naukowym listy ERICH, która nie powinna służyć kategoryzacji

 

- nieprzystawalności niektórych kryteriów (np. cytowalności) dla publikacji z dziedziny nauk humanistycznych

 

- potrzeby stworzenia własnego rankingu czasopism zagranicznych

 

-uprzywilejowania publikacji w czasopismach kosztem monografii naukowych, co   lekceważy specyfikę nauk humanistycznych

 

- problemu uprzywilejowania publikacji w językach obcych.

 

W podsumowaniu dyskusji podkreślono potrzebę wypracowania własnych kryteriów oceny wobec tego, że kryteria przyjęte przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego są w przypadku humanistyki zawodne. Prof. Kłosiński poinformował, że gremium które miałoby zająć się ich stworzeniem może być Zespół specjalistyczny do oceny czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod kierownictwem prof. Jerzego Wilkina.

 

 

Posiedzenie Komitetu Nauk o Literaturze PAN w dniu 14 maja 2013 roku

Obrady Komitetu Nauk o Literaturze PAN w dniu 14 maja 2013 r. skupione były wokół kwestii parametryzacji czasopism humanistycznych. Prof. Krzysztof Kłosiński przedstawił projekt nowych zasad oceny wypracowany przez zespół ds. kategoryzacji czasopism humanistycznych i społecznych pod kierunkiem prof. Krzysztofa Mikulskiego

 

Czasopisma podlegające ocenie miałyby zostać podzielone na trzy grupy: o znaczeniu globalnym, ponadregionalnym i lokalnym dla danej dyscypliny oraz winny spełniać następujące warunki:

 

  1. Opublikowanie co najmniej 15 artykułów w ciągu dw óch ostatnich lat
  2. Ukazanie się w ciągu ostatnich 2 lat co najmniej 2 numerów
  3. Wydanie co najmniej 4 numerów od momentu powstania do poddania się kategoryzacji,
  4. W pełni naukowy charakter publikacji
  5. Obecność w co najmniej 2 bazach naukowych,
  6. Zamieszczanie tytułów i streszczeń artykułów w języku kongresowym,
  7. Prowadzenie samodzielnej strony internetowej, z odrębnym adresem www
  8. Zaawansowane procedury recenzowania (co najmniej 2 recenzje dla każdego artykułu naukowego, co najmniej 50% udziału recenzentów zewnętrznych, archiwizowanie recenzji)
  9. Nie mniejszy niż 10% odsetek odrzucanych tekstów.

 

Zespół zaproponował, aby komitety PAN wyłoniły kilkuosobowe komisje mające dokonać oceny czasopism. W związku z tym powołano komisję ds. oceny czasopism naukowych z dziedziny literaturoznawstwa w składzie:

 

prof. Anna Łebkowska (przewodnicząca)

 

prof. Wojciech Kalaga

 

prof. Lech Kolago

 

prof. Anna Czabanowska-Wróbel

 

prof. Piotr Borek

 

prof. Alina Nowicka-Jeżowa

 

prof. Krzysztof Kłosiński

 

Komisja miałaby przygotować własną, roboczą listę czasopism z dziedziny literaturoznawstwa na podstawie: list międzynarodowych udostępnionych przez MNiSW, własnych informacji oraz intuicji.

 

Oprócz tego dyskutowano nad organizacją Kongresu Dydaktyki Polonistycznej oraz panelu „Humanistyka dla przyszłości”.

 

 

Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Literaturze PAN w dniu 10 grudnia 2013 roku

 

            Pierwszym punktem obrad Komitetu Nauk o Literaturze PAN w dniu 10 grudnia 2013 r. była kwestia wysunięcia kandydatów do literackiej nagrody Nobla w 2014 r. Komitet podał dwie kandydatury: Tadeusza Różewicza i Adama Zagajewskiego.

 

            Następnie omówione zostały sprawy formalne: sprawozdawczości za rok 2013 i planu pracy na 2014.

 

            W dalszej kolejności prof. Anna Janus-Sitarz krótko przedstawiła osiągnięcia Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, który odbył się w Krakowie w dniach 20-13 listopada br. Wzięło w nim udział 184 referentów i panelistów oraz około 500 słuchaczy. Zorganizowane podczas Kongresu warsztaty dla nauczycieli cieszyły się ogromnym powodzeniem. Kongres przyjął szereg postanowień i rezolucji, najważniejsze z nich dotyczą:

 

- wykorzystania potencjału intelektualnego absolwentów studiów doktoranckich

 

- tworzenia ram instytucjonalnych dla ustawicznego kształcenia absolwentów

 

- wpisania Olimpiady Literatury i Języka Polskiego do statutowych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

- przywrócenia poprzedniego wymiaru godzin nauczania języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

W dalszym toku zebrania prof. Krzysztof Kłosiński zrelacjonował ostatnie obrady Zespołu ds. Kategoryzacji Czasopism Humanistycznych i Społecznych. W związku z tym dyskutowano nad możliwymi kryteriami wyróżniania monografii wybitnych, mających otrzymywać podwójną punktację, nad kryterium cytowalności. Dobrą informacją było przyjęcie przez Zespół zasady oceniania czasopism naukowych, wedle której w skali 1 – ocena jakościowa dawałyby 0,6 , a ocena formalna- 0,4. Ustalono, że członkowie KNoL zapoznają się z bazą SCOPUS, proponowaną przez Zespół jako punkt odniesienia dla własnej kategoryzacji czasopism.

 

            Ponieważ oprócz kwestii kategoryzacji czasopism cały czas duży problem stanowi zasada pisania wniosków grantowych w języku angielskim, powstał pomysł zorganizowania spotkania z przedstawicielami polskiego językoznawstwa w celu wypracowania wspólnego stanowiska.